0

Artikel 1 – Definities

Dogtivity Pure

Cindy Vranken, gevestigd te Echt

Cliënt: de eigenaar van de hond, die beroep doet op Dogtivity Pure en de opdracht geeft om zichzelf en de hond te laten begeleiden, met het oog op de hond weer in balans te brengen.

Artikel 2 – Algemeen

Alle tussen de Dogtivity Pure en de cliënt gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
1. Dogtivity Pure zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, waarbij het welzijn van mens en de hond het uitgangspunt is.
2. Dogtivity Pure zal de cliënt naar beste vermogen begeleiden, zonder aanzien des persoons.
3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend als er de overtuiging is dat de belangen van de cliënt en/of de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

Artikel 3 – Adviezen, Bach Bloesem, coaching en training

1. Een bezitter/eigenaar van een de hond kan ten aanzien van het gedrag van de hond advies vragen aan Dogtivity Pure.
2. Het verkregen advies is gebaseerd op de ervaringen van Dogtivity Pure als Bach Bloesem therapeut ondersteund met de nodige gevolgde opleidingen en ervaringen in hondengedrag.
3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Dogtivity Pure. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
4. Dogtivity Pure kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het psychische welbevinden van de hond. Een garantie op de uitkomst van de adviezen/Bach Bloesem/Coaching en training kan echter niet gegeven worden.
5. Dogtivity Pure behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde behandeling.
6. Elke vorm van begeleiding, zowel in de praktijk als daarbuiten, geschieden op eigen risico van de cliënt. Dogtivity Pure kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondengedragspraktijk of daarbuiten.
7. De te trainen en/of te behandelen hond dient te zijn meeverzekerd in de BA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de hond.

Artikel 4 – Betalingen

1. Gemaakte afspraken tussen Dogtivity Pure en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht én met wederzijdse instemming.
2. Dogtivity Pure zal bij afspraken die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, het volledige bedrag van het desbetreffende consult in rekening brengen van de cliënt.
3. Indien door ziekte of overmacht van Dogitivity Pure een afspraak moet worden gewijzigd of worden geannuleerd zal Dogtivity Pure er voor zorgen dat deze afspraak op een zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
4. De betaling van een afspraak dient indien contant, of via de pin automaat op het moment van de afspraak te gebeuren.
5. Alle door Dogtivity Pure versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dogtivity Pure openbaar gemaakt worden of ter kennis aan derden worden gebracht.

Artikel 5 – Garantie

Dogtivity Pure geeft geen garantie op een positief effect van een behandeling doch zal dit te allen tijde proberen te bewerkstelligen. Bach Bloesem therapie voor de hond is te nimmer een vervanging van de reguliere dierengeneeskunde en de cliënt mag Dogtivity Pure enkel vragen voor Bach Bloesem therapie toe te passen.

Artikel 6 – Privacy-verklaring

Dogtivity vindt het zeer belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Dogtivity respecteert de privacy van de cliënt. Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het nakomen van haar verbintenis (het leveren van de juiste artikelen op het juiste adres.) Dogtivity neemt de door de cliënt doorgegeven persoonsgegevens op in een databank en mag ze gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. De cliënt heeft het recht ze te raadplegen, te wijzigen of te laten schrappen. Dogtivity zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden.